ห้องคลีนรูม Clean Room Class

Clean room คือห้องปลอดเชื้อ หรือห้องสะอาด  หมายถึงห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ให้มีระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณสักษณะและความเร็วของลม  อุณหภูมิ  แรงดัน  และระดับความชื้น สัมพันธ์ภายในห้องอีกด้วย โดยทั้วไปมลสารหรือ อนุภาคในอากาศ ประกอบด้วยอนุภาคสิ่งมีชีวิต (เชื้อจุลชีพต่างๆ) และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต(ฝุ่น ผง) ห้องงสะอาดทางชีววิทยา  อุตสาหกรรมยา หรือโรงพยาบาล จะเน้นการควบคุม หรือป้องกันพวกเชื้อจุลชีพ ส่วนห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมดิเล็กทรอนิคส์ที่ต้องการความสะอาดมาก จะเน้นการควบคุมทั้งอนุภาค ควบคุมปริมาณอนุภาคใน Clean Room คือ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.97%

ในการออกแบบและก่อสร้าง Clean Room นั้น เราเป็นผู้้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตั้ง Sandwich Panel สำหรับ Clean Room ซึ่งเรามีความชำนาญและความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นจากลูกค้าโดยการทำงานทีมวิศวกรของบริษัทฯด้าน Cleam Room ตามมาตราฐาน Federal STD.109-1145 Clean Room Class 10-100000 ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ (PHARMACEUTICAL & MEDICAL) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ (ELECTRONICS INDUSTRIAL) อุตสาหกรรมและเครื่องดื่ม (FOOD & BAVERAGE INDUSTRIAL) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์(PACKAGING INDUSTRIAL)

เป็นห้องที่ต้องรักษาอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าแล้วยังต้องป้องกันความร้อนจากภายนอก ที่ผ่านเข้ามาในบริเวณการทำความเย็น ความร้อนที่มากับอากาศอุ่นภายนอก ในขณะเปิดประตูหรือผ่านตามรอยแตกรอยขอบต่างๆ หรือประตู ความร้อนจากตัวสินค้าที่ต้องการทำให้เย็น ความร้อนจากคนที่กำลังทำงานภายในบริเวณทำความเย็น เช่น มอร์เตอร์ไฟฟ้า ดวงไฟ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ เราจะต้องคำนึงถึงการออกแบบห้องเย็นให้ออกมาคุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด และสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

ระดับของ “ห้องสะอาด” Clean room

……………ความเหมาะสมในการเลือกระดับของห้องสะอาด สามารถระบุได้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของการใช้งาน โดยประเภทขอระดับที่ได้จำแนกไว้นั้น ลูกค้าควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละระดับมีคุณสมบัติจำเพาะแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการปฎิบัติงานและต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

 

……………ระดับของห้องสะอาด ถูกจำแนกออกเป็น 6 ระดับ ตามมาตรฐาน FED STD 209E ของสหรัฐอเมริกา

  • ระดับ 1 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมากเป็นพิเศษ โดยมีจำนวนอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 10 : เหมาะสำหรับการผลิตงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องควบคุมขนาดและปริมาณฝุ่นละอองให้มีจำนวนน้อยมาก โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 100 : เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากกระบวนการผลิตในห้องปฏิบัติงานนั้นจำเป็นต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ และปราศจากแบคทีเรีย โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 1,000 : เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์ออปติคอลหรือเลนส์คุณภาพสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 10,000 : เหมาะสำหรับการผลิตชุดอุปกรณ์ไฮโดรลิคหรือนิวแมติก, วาล์วควบคุม, เครื่องมือวัดความละเอียด, เกียร์เกรดสูง โดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
  • ระดับ 100,000 : เหมาะสำหรับการผลิตงานเลนส์ทั่วไป งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานประกอบไฮดรอลิคและนิวแมติกโดยมีจำนวนอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

 

Visitors: 125,307